Defektolog-Tiflolog

Tiflolog je kompetentan za rad u području pedagoške i kliničke edukacije i rehabilitacije osoba sa oštećenjem vida (slepom i slabovidom decom i odraslima).

Područje rada tiflologa je:

 • prevencija i prepoznavanje faktora rizika koji primarno ili sekundarno prate oštećenja vida,
 • procena i diferencijalna dijagnostika psihomotornog,  kognitivnog i ukupnog psihosocijalnog razvoja kod osoba sa oštećenjem vida i
 • polivalentno funkcionalna rehabilitacija perceptivno-motoričkih i kognitivnih funkcija lica sa ili bez oštećenja vida.

Rad defektologa-tiflologa sa decom sa oštećenjem vida u našem razvojnom savetovalištu podrazumeva:

 • ranu intervenciju dece sa dijagnozom oštećenja vida,
 • pedagoški rad sa decom sa oštećenjem vida predškolskog uzrasta,
 • pedagoški rad sa decom sa oštećenjem vida osnovnoškolskog uzrasta,
 • pedagoški rad sa decom sa oštećenjem vida srednjoškolskog uzrasta,
 • pedagoški rad sa decom sa kombinovanim smetnjama u razvoju (oštećenje vida i smetnje u intelektualnom razvoju, oštećenje vida i ADHD, oštećenje vida i govorni poremećaji, oštećenje vida i smetnje u telesnom razvoju),
 • razvoj vizuelne percepcije,
 • razvoj taktilno-kinestetskog čula,
 • razvoj auditivne, gustativne i olifaktivne percepcije,
 • razvoj psihomotorike,
 • razvoj samostalnosti u orjentaciji i kretanju u mikro i makropsrostoru,
 • opismenjavanje,
 • socijalizaciju,
 • razvoj radnih i higijenskih navika,
 • podršku učenicima sa oštećenjem vida u inkluzivnom obrazovanju,
 • savetodavni rad (rad sa porodicom deteta sa oštećenjem vida, edukacija i podrška vaspitačima, profesorima razredne i predmetne nastave u inkluzivnom procesu).